Paragraf § 48 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 48
(1) Smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Předmětem této smlouvy nemůže být vznik právnické osoby. Smlouva musí mít písemnou formu a musí být předem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je neplatná.
(2) Smlouva musí obsahovat
a) označení účastníků smlouvy,
b) vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu,
c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy,
d) způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy,
e) způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku.
(3) Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí na základě smlouvy podle odstavců 1 a 2 se stává spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak.
(4) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz